9 Şubat 2009 Pazartesi

ORGANİK ÜRÜNLER YARARLI MI?

GIDALARI OLUŞTURAN MADDELERİNBESLENME FİZYOLOJİSİ YÖNÜNDENBESİN DEĞERLERİ ve SAĞLIĞA ETKİLERİ

ORGANİK ÜRÜNLER
Gerçekten daha mı yararlı?
Tüketici Organik Ürünlere Ödediği paranın karşılığını alabiliyor mu?
Bu çalışma Almanca konuşan ülkeler Almanya, Avusturya ve İsviçre’de gıda maddeleri ve tarım sistemleri üzerine yapılan araştırmaları Türk Kamuoyuna duyurmak için yapılmıştır. GIDA
MADDELERİ MERCEK ALTINDA
Bilimadamlarının konvansiyonel ürünler ile organik ürünler arasındaki farkları belirlemek için yapmış oldukları 175 bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendiren Heyetin ulaştığı kesin sonuç:
ORGANİK ÜRÜN DAHA İYİ
GIDALARI OLUŞTURAN MADDELERİN BESLENME FİZYOLOJİSİ YÖNÜNDEN
BESİN DEĞERLERİ ve SAĞLIĞA ETKİLERİ
D a h a h a s s a s ö l ç ü m m e t o d l a r ı D a h a k e s i n a n a l i z s o n u ç l a r ı
Gıdaların ışık emme kapasiteleri ve ışınları alıkoyma sürelerini ölçümleme metodları sayesinde
organik besinlerle konvensiyonel besinler arasındaki farklar bariz olarak belirlenmiştir. M et o d l a r ı n y e n i b i r k o m b i n a s y o n u
P - DEĞERİ

pH değeri,redokspotansiyeli ve elektrik iletkenliği parametrelerinin bileşiminden oluşan
P-değeri kalite belirlenmesinde kolaylık sağlamıştır.
Kafeslerde yetiştirilen tavukların yumurtalarında belirgin olarak kötü P- değerlerine rastlanmıştır.
ORGANİK GIDALARIN BESİN DEĞERLERİ DAHA ÜSTÜN

İşte kanıtları : D a h a i y i y a ğ a s i t l e r i
Jena Üniversitesinde yapılam araştırmalarda organik sütlerde konvensiyınel olanlara göre üç kat daha fazla linoleik asit bulunmuştur.Bu yağ asitlerinin kanser önleyici olduğu bilinmektedir. D a h a y ü k s e k o r a n d a l e s i t i n
Organik yumurtalarda lesitin miktarı daha yüksek bulunmuştur.Yumurta lesitini damardaki
kolesterolü bloke etmektedir. D a h a ç o k m i n e r a l m a d d e D a h a f a z l a i z e l e m e n t
Patates ve soğanda magnezyum %29, demir %21 daha fazla çıkmıştır.
Selenyum,çinko ve krom gibi iz element oranları da yüksektir. D a h a ç o k a n t i o k s i d a n
Organik sistemde kimyasallar kullanılmadığı için sebze ve meyvelerde daha bol antioksidan daha çok likopen,daha bol vitamin C oluşur. Bu maddeler insn sağlığını koruyuc özellik taşırlar. Zirai ilaç kullanımından doğan fark
Kimyasal-sentetik bitki koruma ilaçları ve büyüme hormonları kullanımı Organik sistemde yasaktır. Doğaya yabancı olan bu zehirli maddenin meyve ve sebzeler üzerindeki kalıntıları konvansiyonel – organik farkının en belirgin göstergesidir.Organik ürünlerde zirai ilaç ve hormon kalıntısına rastlanmamıştır. Y a p a y g ü b r e k u l l a n ı m ı n d a n d o ğ a n f a r k
Organik tarımda azot ihtiyacı doğaya yabancı olmayan organik gübrelerle karşılanır.
Organik sebzelerde önemsiz derecede Nitrata raslanmıştır. Konvansiyonel ürünlerde, bilhassa yeşil yapraklı ve yumrulu sebzelerde Nitrat konsantrasyonu yüksek bulunmuştur. Nitrat kanser oluşumuna zemin hazırlıyor. I s ı n l a n m a u y g u l a n m a z
Organik ürünlerin iyonize edilmesine ve radyoaktif ışınlanmasına izin verilmez. Işınlanmış yemlerle hayvan beslemek, hayvan ve insan sağlığı yönünden negatif sonuçlar doğurmuştur. A f l a t o k s i n ( k ü f m a n t a r ı z e h i r i ) i s t e n m e z.
Organik sistemde hayvanlara küflü yem yedirilmez. Konvansiyonel sütte bariz olarak yüksek aflatoksin değerlerine ulaşılmıştır. Sebebi konvansiyonel sığır beslemede kullanılan küflü yemlerdir. G e n T e k n o l o j i s i n e g e r e k d u y u l m a z
Doğanın manipüle edilmesine izin verilmez.
Organik tarım GDO' dan uzak durur.
GDO lar üzerindeki yasak kesin olarak uygulanır.
Genetiği değiştirilmiş tohum, fide, fidan, doku, damızlık hayvan ve embriyo kullanımına izin yoktur GDO’lu bitkilerden hayvan yemi olmaz. Gıda işlemede mikro organizmalar kullanılmaz.
GÜVEN DUYMAK İYİDİRKONTROL ETMEK DAHA İYİ

Organik (Bio) ürünler için kontrol garantisi var.
Tüketicilerin emin olabilmeleri amacıyla piyasaya çıkarılan bio-besinler AB Yönetmeliği 2092/91'e göre üretildiklerini belirleyen sıkı kontrol sistemleri yürürlüktedir. Bio ürünlerin üretiminin ilk başladığı çiftliklerden ürünlerin işleme yerleri üzerinden satışına kadar süren ürün akışı tam anlamıyla kontrol edilmektedir. Her Organik işletme devlet tarafından yetkili kılınmış ve akredite edilmiş kontrol kuruluşlarınca denetlendikten sonra, ürünlerin organik olduğunu belirten sertifikalarını alır.
ORGANİK TARIMIN DÖRT BOYUTU
Organik tarımın ekolojik,ekonomik,sağlık ve sosyal açılardan incelenmesi
Organik tarım ürünlerinin sadece konvansiyonel ürünlerle kalite mukayesesi değil, bilakis her iki sistemin kaynak kullanımı, ekonomi anlayışı, insan sağlığına saygı ve sosyal yaklaşım yönlerinden de değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç;
ORGANİK TARIM HER YÖNDEN DAHA YARARLI
DAHA AZ SORUN
DAHA ÇOK AĞIZ TADI EKOLOJİK AÇIDAN
Organik sistem doğaya saygılıdır.Kaynak kullanımı doğaya aykırı değildir.
Bilimsel araştırmalarda tarımsal başarılar çevre ve iklim yönünden incelenmiş ve fikir birliğiyle şu sonuca varılmıştır: Bütün işletmecilik sistemleri içinde Organik Tarım ekolojik yönden en uygunudur.İşte kanıtları : Düşük Enerji Kullanımı
Organik Tarımda fosil enerji kullanımı konvansiyonel tarıma göre %65 daha azdır. Daha az CO2 emisyonu
Organik sistem iklimi stabilize eder. Toprak yapısındaki humus yoluyla daha fazla CO2 hapseder. Böylece atmosfere salınan CO2 miktarı en aza iner.Ekim nöbetine sıkça giren baklagiller uzun süre
yeşil kaldıkları vejetasyon sürecinde atmosferden diğer bitkilere göre daha fazla CO2 emerek emisyon azalmasına önemli ölçüde katkı sağiar. Önemsiz derecede toprak erozyonu
Organik tarımda ekim nöbeti, ara ekim, alt ekim gibi sistemlerle toprak erozyonu azalma eğilimindedir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübreleme ve damla sulama sistemleriyle toprağın içindeki besin maddesinin yıkanması önlenir. İçme suyunun korunması
Atık sularda nitrat araştırmaları şu sonuçları vermiştir :
Hayvan besleyen işletmelerden organik olanlarda 27 mg Nitrat / Litre, konvensiyonel olanlarda 79 mg Nitrat / Litre değerleri bulunmuştur. Avusturya da içme suyu üst sınırı 50 mg Nitrat / Litre değerindedir.
Organik Tarım Sistemi
YERALTI SULARINI KİRLETMEZ.
Organik çiftçiler Yer altı sularını değil toprağı gübreler.Organik çiftçilik içmesuyu rezervlerinin korunmasına katkı sağlar. Bio çeşitliliğin korunması
Bio çeşitlilik Organik tarımda başlıca faktördür. Burada kalıtsal bio çeşitlilik, yaşam alanı bio çeşitliliği ve türlerin çeşitliliği zikredilir.
· ORGANİK SİSTEM KUŞLARI KORUR
Kuşlar organik tarım alanlarını tercih ederler. Organik tarım yapılan arazilerin kenarında konvansiyonel sistemdekinden %32 daha fazla kuş bulunmuştur. Sonbahar ve kışın bu sayı %44 oranına yükselmiştir. Kuşlar zararlı böcekleri yerler.
· ORGANİK TARIM BÖCEKLERİ KORUR
Organik topraklar üzerinde konvansiyonel topraklarınkinin iki katı böcek yaşar. Faydalı böcekler sayı ve çeşit bakımından organik sistemde daha zengindir.
· ORGANİK TARIM SOLUCANLARI SEVER
Organik tarım yapılan topraklarda %50 daha fazla solucan yaşar. Solucanlar toprağı havalandırır, drene eder ve karıştırarak toprağı verimli yapar. Etçil böcekler otçul böcekleri yerler.
· ORGANİK TARIM AKARSULARI ve GÖLLERİ GÖZETİROrganik tarım sulak alanları sever.
Organik çiftçilik içmesuyu havzalarını yapay gübre ve zehirli ilaçlarla kirletmez.
Organik çiftlikler civarındaki sular, bitki koruma maddeleriyle, konvansiyonel ilaçlamaya nazaran daha az kirlenir.Akarsu ve göllerde balıkların ve diğer canlıların yaşam sürekliliğini korur.
USULÜNCE HAYVAN BESLEME

Ekolojik açıdan hayvan yetiştirme bitkisel üretim kadar önemlidir.
Organik yetitiricilikte hayvanların rahat haraket edebilmeleri, refah içinde yaşayabilmeleri esastır. Bir Bio – İşletme , kendi bünyesinde yetişen bio – yemlerle besleyebileceği sayıda hayvan barındırır.

· ORGANİK TARIM SİSTEMİNDE HAYVANLAR DAHA RAHAT YAŞAR
- Her inek kendi yavrusunu kendisi doğurur. Organik sistemde embriyo transferi yoktur.
- Sun'i tohumlama yerine doğal aşım uygulanır.
· ORGANİK ÇİFTLİKTE
- Hayvanlar dopingli olmaz. Bio-yem hormon ihtiva etmez.
- Buzağılar bio-süt içerler. Süt tozu yasaktır.
- Hayvanlar hastalanınca doğal yollardan iyileştirilir. Çiftçi ve veteriner hekimler hayvan hastalıkları için izin verildiği ölçüde doğal maddeleri ve tamamlayıcı tedavi metodlarını kullanırlar.
Süt ineklerinin organik yemleri daha iştahla yedikleri gözlemlenmiştir.
EKONOMİK AÇIDAN
Organik tarımda verim düşüktür, işçilik payı daha fazladır. Bu yüzden organik ürünler tüketiciye birkaç kat fazlaya malolur. Ancak kontrol edilmiş yüksek kalite ve sürdürülebilir üretim şekli organik ürünlerin fiyatını dengeler.Organik ürünle beslenen tüketici,karnını doyurmanın yanında,
ileri yaşlardaki sağlık masraflarını sigorta etmiş olur. Organik ürüne ödenen paranın içinde tüketicinin sağlığını tehdit eden çevresel kirlilikten kurtulma masraflarının bulunduğunu da
kabul etmeliyiz.
Böylece,Organik ürünler kendilerine ödenen paranın karşılığını topluma geri ödemiş olur.
SAĞLIK BOYUTU
Organik tarım insan sağlığına saygılıdır.
Organik tarım insan sağlığına zarar vermeyen üretim teknikleri kullanmaktadır.
Devlet kimyasal gübre ve ilaçlardan doğan zehirlenmelerin ve hastalıkların verdiği zararlar yüzünden doğan masraflardan kurtulur. Kaliteli organik ürünler yanlış ve noksan beslenme rizikolarını önler.
Organik tarım sağlık harcamalarının aşağı çekilmesine katkı sağlar.
SOSYAL BOYUT

Organik tarım sosyalizasyon sağlar. Organik tarım geniş çapta işçilik gerektirir. Kırsal alanda iş bulma olanaklarını arttırır. Organik çiftlikler daha çok çırak eğitir. Organik Tarım küçük çiftliklerin dostudur.
ORGANİK ÜRÜNLERİN ŞANSI ve GELECEĞİ

Elde edilen bilimsel sonuçlar, organik tarım ürünlerinin belirgin bir şekilde konvensiyonel ürünlerden daha yararlı olduğunu göstermiştir. Organik Tarım sistemi ekolojik, ekonomik, sağlık ve sosyal boyutlarıyla topluma konvensiyonel sistemden daha yararlı olduğunu kanıtlamıştır.
Böylece tüketici organik ürünlere ödediği paranın karşılığını almış oluyor..
Kararı tüketici verecek.
KAYNAK:

Hiç yorum yok: